معاونت فرهنگی

مکان معاونت

مکان: موسسه آموزش عالی پویش، ساختمان شماره یک طبقه همکف اتاق امور فرهنگی

آدرس الکترونیک:http://farhangipooyeshqom.blogfa.com

پست الکترونیک:farhangi@pooyesh.ac.ir