فعالیت ها

عمده فعالیت های معاونت فرهنگی به شرح زیر است :

1. دوره های آموزشی و نشست های دانشجویی : آیین زندگی، مهدویت، عرفان های نوظهور، پرسمان دینی و کارگاه مشاوره با موضوعات مختلف و......

کارگاه مشاورهکارگاه مشاورهکلاس بصیرتی

2. اجرای مراسم : مذهبی، ملی وبرگزاری جشن فارغ التحصیلی

3. مسابقات: فرهنگی، علمی، ادبی، حرفه ای و مهارت های فردی

4.اردوهای علمی ، فرهنگی و زیارتی : درون شهری ، برون شهری و بازدید های علمی

5.فعالیت های عمومی فرهنگی : انتشار فصلنامه ،راه اندازی وبلاگ ویژه فعالیت های علمی و فرهنگی ، ارائه مطالب در تابلو روان و...

6. ثبت نام و برگزاری کلاس های کمک آموزشی : زبان انگلیسی و ...

7. ویزیت دانشجویان توسط پزشک مستقر در مؤسسه

8. برگزاری کلاس های هنری (طراحی و...)

9.برگزاری کلاسهای علمی مرتبط با هر رشته

10. تشکیل انجمن های علمی

11. تشکیل کانون ها