اهداف

 • اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش فردی و گروهی بین دانشجویان

 • تقویت و تحکیم رابطه صنعت و دانشگاه بارویکرد اجرای آموزش ها و پژوهش های مورد نیاز صنعت و دانشگاه

 • رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانشجویان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان

 • تشویق و ترقیب دانشجویان و تلفیق دانش نظری و فعالیت علمی و کاربردی

 • ایجاد خودباوری در بین دانشجویان

 • ایجاد انگیزش و تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی و شرکت در مسابقات و همایش ها

 • جهت دهی صحیح فعالیت ها ی فوق برنامه های علمی دانشجویان

 • ترویج فرهنگ علم با اخلاق

 • افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت ها ی علمی گروهی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اساتید

 • تشکیل بانک اطلاعاتی و توسعه دائمی آن با مشارکت پژوهش گران جهت افزایش سطح علمی دانشجویان و دانشکده

 • استفاده از توان علمی اعضای انجمن در جهت تقویت پیوندهای انجمن با بخش ها ی مختلف علمی،صنعتی و اجتماعی کشور

 • شناسایی دانشجویان نخبه و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای سطح علمی دانشکده و انجمن

 • تشکیل هسته ها و کانون ها یعلمی درجهت افزاریش برنامه ریزی و بهره وری علمی

 • فراهم نمودن امکان دستیابی به یافته های جدید علمی و پژوهشی