شرح وظایف کانون ها

-1 برگزاري كلاسها و جلسات تخصصي براي اعضاي كانون

-2 انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و انعكاس نتايج آنها به دانشجويان بطرق مقتضي

-3 توليد و عرضه آثار فرهنگي هنري در سطح دانشجوئي

-4 اجراي برنامه هاي فرهنگي و همكاري در اجراي برنامه هاي مختلف دانشگاه

-5 ارتباط و همكاري با ديگر كانونهاي فرهنگي دانشجوئي

-6 شركت در همايشها و مسابقات دانشگاهي و ملي

-7 تلاش براي تامين و تجهيز امكانات مورد نياز كانون

-8 تلاش جهت افزايش تعداد اعضاء كانون