اهداف کانون ها

  • سازماندهي و تعميق فعاليت هاي اعضاي كانون
  • شناسايي استعدادها و رفع نيازهاي فرهنگي دانشجويان
  • افزايش آگاهيهاي فرهنگي و هنری دانشجويان
  • ايجاد شور و نشاط بين دانشجويان از طريق انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنری
  • پر نمودن اوقات فراغت دانشجويان, بويژه ساكنين خوابگاه