اهداف کانون ها

-1 سازماندهي و تعميق فعاليت هاي اعضاي كانون

-2 شناسايي استعدادها و رفع نيازهاي فرهنگي دانشجويان

-3 افزايش آگاهيهاي فرهنگي و هنری دانشجويان

-4 ايجاد شور و نشاط بين دانشجويان از طريق انجام فعاليتهاي فرهنگي و هنری

-5 پر نمودن اوقات فراغت دانشجويان, بويژه ساكنين خوابگاه