معرفی کارکنان فرهنگی

کارکنان فرهنگی

-------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس امور فرهنگی دانشجویان: خانم سلیمانی

روزهای حضور در موسسه : تمام روزهای هفته از ساعت 8 الی 15:30

داخلی : 102

پست الکترونیک :farhangisoleimani@yahoo.com