معرفی واحد

امور دانشجویی موسسه پویش با مدیریت سرکار خانم دکتر کریمی به انجام امور می‌پردازد. لازم به ذکر است کارشناس امور صندوق رفاه، امور بیمه دانشجویی ، امور اتباع، دانشجویان شاهد و ایثارگر و خوابگاه سرکار خانم سلیمانی می‌باشد.