امور بیمه حوادث

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل موسسه تحت پوشش بیمه حوادث می‌باشند. لذا دانشجویان اگر در داخل و خارج موسسه دچار هرگونه حادثه ای گردند، می‌توانند پس از وقوع حادثه حداکثر تا ده روز پس از آن به امور دانشجویی مراجعه نمایند و با گرفتن معرفی نامه به بیمه مراجعه تا سیر مراحل پرداخت خسارت صورت گیرد.