واحد معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی موسسه، برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ ی امور دانشجویی دانشگاه از جمله امور رفاهی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله‌ی مدیریت‌ تابعه خود یعنی اداره‌ی کل امور دانشجویی به انجام می‌رساند.