ارتباط با ما

ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی
1 مدیر آموزش خانم فاطمه کوهبری 02532160000 115
2 کارشناس آموزش خانم مژگان شکاری 0253260000 122
3 کاشناس دانش آموختگان خانم زهرا عارف پور 02532160000 113
:Email Address of the Director General of Education

kohbori@pooyesh.ac.ir