شرایط عضویت

        براساس مصوبه شورای فرهنگی پژوهشی موسسه، کتابخانه موظف است صرفا به اساتید، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان موسسه خدمت رسانی نماید. سایر مراجعان به کتابخانه می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر از سوی محل تحصیل و یا کار خود، پس از موافقت دفتر پژوهش دانشگاه، به عضویت کتابخانه دانشگاه درآمده و از خدمات آن استفاده نمایند.

        دانشجویان دانشگاه پویش، می­توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی خود، جهت فعال نمودن عضویت خود به کتابخانه مراجعه نمایند.