سایت های کامپیوتری

سایت های کامپیوتری

واحد انفورماتیک موسسه شامل هفت سایت کامپیوتری است که به شرح زیر از آنها استفاده می شود:

سایت خواهران

عمومی

طبقه دوم ساختمان شماره 1

سایت برادران

عمومی

طبقه دوم ساختمان شماره 1

سایت 1

برگزاری کلاس های آموزشی

طبقه اول ساختمان شماره 3

سایت 2

برگزاری کلاس های آموزشی

طبقه دوم ساختمان شماره 3

سایت ارشد

برگزاری کلاس های آموزشی

طبقه 1ساختمان شماره 2

کارگاه کامپیوتر 1

برگزاری کارگاه های آموزشی

طبقه اولساختمان شماره 3

کارگاه کامپیوتر 2

برگزاری کارگاه های آموزشی

طبقه اول ساختمان شماره 3