معرفی واحد فناوری اطلاعات

        واحد فناوری اطلاعات موسسه، تحت نظارت معاونت محترم پژوهشی امور ذیل را در مرکز انجام می دهد:

        • پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري تمامي سيستم هاي موجود
        • نظارت بر شبكه های داخلی دانشگاه و مدیریت پهناي باند اينترنت
        • مديريت كارگاه ها و سايت هاي رايانه دانشجويي
        • مديريت و نظارت بر سامانه های نرم افزاری و سامانه ویدئو کنفرانس
        • مديريت و نظارت بر وب سايت موسسه
        • مطالعه و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه زيرساخت شبكه