معرفی واحد ارتباط با صنعت

        دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و صنعتی از جمله شاخص­ترین محورهای توسعه در دنیا هستند. ایران عزیر نیز از این امر مستثنی نیست به گونه­ای که ارتباط مستحکم و پایدار این سه نهاد مذکور، ارمغان­آور توسعه پایدار کشور بوده و در سایه چنین ارتباطی است که توسعه علمی در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و فناوری به طور همزمان اتفاق می­افتد. چرا که دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده ها و اندیشههای نو می­تواند هر لحظه در شریانهای حیاتی جامعه نیروی نوینی را تزریق کند. صنعت نیز با بکار بستن ایدههای نوظهور دانشگاهی، میتواند اندیشه توسعه اقتصای و پیشرفت جامعه را محقق کند.

        گذشته از این، نقش مهم دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کمک و بعضا ایجاد فناوری، خصوصا فناوری­های نوین و پیشرفته با هدف گسترش بازار خدمات و محصولات دانایی محور و دانش بنیان است. به­طوری که این امر در قالب تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری­های صنعتی امکان­پذیر است.

        در این راستا اداره کل ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی پویش به منظور توسعه صنعتی کشور و با بهره­گیری از نتایج علمی- کاربردی تحقیقات و با مأموریت ساماندهی، تسهیل و بسط ارتباطات دانشگاه با صنایع کشور و همچنین تقویت انگیزه دانشجویان و اعضای هیأت علمی در ارائه پژوهش­های کاربردی در راستای نیازهای کشور در سال 1392 تاسیس و فعالیت­های خود را آغاز نموده است.