معرفی اعضای واحد

کارشناس واحد پژوهش: سرکار خانم کیایی

روزهای حضور در موسسه: تمام ایام هفته در ساعات 8:30 الی 15

پست الکترونیکی: pazhouhesh.pooyesh@gmail.com

داخلی: 308