خدمات قابل ارائه واحد

        فصول خدمات قابل ارائه این دفتر بدین شرح است:

        • رسیدگی به امور اداری مربوط یه دروس پروژه و کارآموزی دانشجویان
        • رسیدگی به امور اداری مریوط به تشکیل یا تکمیل پرونده پژوهشی اساتید هیئت علمی و مدعو
        • رسیدگی به امور اداری مربوط به محاسبه ضریب فعالیتهای پژوهشی اساتید هیئت علمی و مدعو
        • حمایت مادی و معنوی از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی اساتید هیئت علمی و مدعو و نیز دانشجویان موسسه در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
        • برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی متناسب با گرو های آموزشی مؤسسه
        • حمایت مادی و معنوی از تشکل ها و هسته های علمی دانشجویی