گروه مخابرات

مدیر گروه مخابرات: دکتر بتول بحرینی

آدرس ایمیل: batol_bahrainy@yahoo.com

تلفن: 32855011-025، داخلی: 305

روزهای حضور در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97: دو شنبه، سه شنبه, چهار شنبه و پنج شنبهمخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت می کند. که این اطلاعات می تواند صوت، تصویر یا داده های کامپیوتری باشد. مهندسی مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد. هدف از مهندسی مخابرات، پرورش متخصصان در چهار زمینه اصلی این گرایش است شامل فرستنده، کانال ارتباطی، گیرنده و گسترش شبکه که گستره هر کدام عبارتند از:

فرستنده: شامل انواع سیستمهای تولید سیگنال و ارسال آن به آنتن.
کانال ارتباطی: خط انتقال شامل کابل ، فضای آزاد و ...
گیرنده: شامل آنتن، نحوه دریافت، تشخیص و ...
گسترش شبکه: مشتمل بر تعمیم خط ارتباطی ساده، ادوات سویچینگ ، ارتباط بین مجموعه کاربرها و ...

مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل می شود. در گرایش میدان، دانشجویان با مفاهیم میدان های مغناطیسی، امواج، ماکروویو، آنتن و ... آشنا می شوند.در گرایش سیستم، طراحی سیستمهای مخابراتی، مودولاسیونها و دمودولاسیونها (تطبیق اطلاعات به کانال ارتباطی برای ارسال و دریافت)، رمز کننده ها و آشکار کننده های اطلاعات، همچنین فلیترهای مختلف که می توانند امواج مزاحم یا پارازیت را از امواج اصلی تشخیص و آنها را حذف کرده و تنها امواج اصلی را آشکار کنند.