مدرسین دانشکده برق

مدرسین داشکده مهندسی برق - گروه قدرت

دکتر داود فاتح

استادیار

davood.fateh@yahoo.com

دکتر توحید اکبری

استادیار

tohidakbari@yahoo.com

دکتر جواد رحمانی فرد

استادیار

rahmany_01@yahoo.com

دکتر دانیال احمدی

استادیار

ahmadi.danial@gmail.comمدرسین داشکده مهندسی برق - گروه کنترل

دکتر نسرین کلامیان

استادیار

nkalamiann@gmail.com

دکتر مونا فرجی

استادیار

m-kl5010@yahoo.com

دکتر فاطمه خانی

استادیار

m_khanii@yahoo.comمدرسین داشکده مهندسی برق - گروه الکترونیک

دکتر فاطمه کریمی

استادیار

fm_karimi779@yahoo.com

دکتر نسیبه اکبری

استادیار

nakbari@elec.aust.ac.ir

دکتر همدم قناتیان نجف آبادی

استادیار

ghanatiann.hamdam@gmail.comمدرسین داشکده مهندسی برق - گروه مخابرات

دکتر بتول بحرینی

استادیار

batol_bahraini@yahoo.com

دکتر زهرا حبیبی

استادیار

zahra_habibi560@yahoo.com