ریاست دانشکده

دکتر داود فاتح

آدرس ایمیل: davood.fateh@yahoo.com


روزهای حضور در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96: سه شنبه, چهار شنبه و پنج شنبه