چارت آموزشی

ردیف

چارتهای گروه الکترونیک

1

کاردانی ناپیوسته برق - الکترونیک

2

کاردانی پیوسته الکترونیک - الکترونیک عمومی

3

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک

4

کارشناسی ارشد برق - الکترونیک

5 کارشناسی ارشد الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک 94 و مابعد

ردیف

چارتهای گروه قدرت

1

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک -برق صنعتی

2

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی

3

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع

4

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

5

کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت 92 و ماقبل

6

کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت 93 و مابعد

7

کارشناسی ارشد برق - قدرت

8 کارشناسی ارشد قدرت- سیستمهای قدرت 94 و مابعد
9 کارشناسی ارشد قدرت-الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی 95 و مابعد
10 کارشناسی ارشد قدرت-برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی 95 و مابعد

ردیف

چارتهای گروه مخابرات

1

کاردانی ناپیوسته ارتباطات و فناوری اطلاعات

2

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT-مدیریت ICT)

3

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات -انتقال

4 کارشناسی پیوسته مهندسی برق- مخابرات 92 و ماقبل
5 کارشناسی پیوسته مهندسی برق- مخابرات 93 و مابعد

6

کارشناسی ارشد مخابرات

7 کارشناسی ارشد مخابرات- مخابرات سیستم 94 و مابعد

ردیف

چارتهای گروه کنترل

2 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق

3

کارشناسی ارشد برق - کنترل

4 کارشناسی ارشد کنترل 94 و مابعد

ردیف

چارتهای گروه مهندسی پزشکی

1

کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

ردیف

چارتهای گروه مهندسی برق

1

کارشناسی پیوسته مهندسی برق (4 ترم اول)