گروه قدرت

موضوع اصلی اين رشته توليد، انتقال و توزيع انرژی الکتريکی است. شاخه های مهم این گرایش سيستم‌های قدرت، ماشينهای الکتريکی و الکترونیک قدرت است که در آنها مسائلی نظير بررسی، طراحی، بهره‌برداری، کنترل و حفاظت سيستم‌های قدرت و اجزاء آنها مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. آزمايشگاهها و کارگاههای تخصصی گروه قدرت شامل: آزمایشگاه ماشينهای الکتريکی 1 و 2، آزمایشگاه مدار و اندازه‌گيری، آزمایشگاه رله و حفاظت، آزمایشگاه الکترونیک صنعتی و عمومی، آزمایشگاه مدار منطقی، آزمایشگاه کنترل صنعتی کارگاه برق، کارگاه مدار فرمان، کارگاه های کابل و شبکه هوایی، کارگاه ترانسفورماتور و کارگاه سیم پیچی یک و دو می‌باشد.

مدیر گروه قدرت- مقطع کارشناسی: دکترداود فاتح

آدرس ایمیل: ‪davood.fateh@yahoo.com

مدیر گروه قدرت- مقطع کاردانی: دکتر جواد رحمانی فرد

آدرس ایمیل: rahmany_01@yahoo.com

تلفن: 32855011-025


برنامه هفتگي آقای دکتر فاتح در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

18-19:30

16:30-18

15-16:30

13:30-15

13-13:30

11:30-13

10-11:30

8:30-10

ايام هفته

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

ت ت ج پ پ

سه شنبه

چهارشنبه

ت ت ت پ پ

پنج شنبه

جمعه

راهنما: ساعات تدريس: ت ساعات پذيرش دانشجو : پ ساعات شرکت در جلسات : ج ساعات مطالعه و تحقيق: م

برنامه هفتگي آقای دکتر رحمانی فرد در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

18-19:30

16:30-18

15-16:30

13:30-15

13-13:30

11:30-13

10-11:30

8:30-10

ايام هفته

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

ت پ ت پ ج ت ت

سه شنبه

ت ت ت ت - - -

چهارشنبه

ت ت ت

پنج شنبه

جمعه

راهنما: ساعات تدريس: ت ساعات پذيرش دانشجو : پ ساعات شرکت در جلسات : ج ساعات مطالعه و تحقيق: م