معرفی مدیر گروه صنایع

نام و نام خانوادگی : زینب اخوان

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

پست الکترونیک: