مدیر گروه مدیریت بازرگانی

نام و نام خانوادگی : حسین شیرازی

مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

پست الکترونیکی: hossein.shirazi63@gmail.com