جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدل جایزه ملی ارزیابی کیفیت ایران با بهره گیری از مدل های تعالی اتحادیه اروپا و کشور ژاپن بر اساس شرایط کشور ایران از ابعاد اقتصادی، فرهنگی، توسعه سرمایه های انسانی، فناوری و سبک مدیریتی بومی سازی شده است. مدل جایزه ملی ارزیابی کیفیت ایران مدلی است به منظور ارزیابی مدیریت کیفیت محصول مشخص در یک سازمان متعالی می باشد. مدل جایزه دارای هفت معیار (رهبری و مدیریت، فرآیندها، منابع، کارکنان، نتایج مشتریان، مصرف کنندگان، نتایج محیط زیست و جامعه) است که این هفت معیار به صورت همه جانبه به دنبال بررسی برآورده سازی نیاز متوازن ذینفعان سازمان است تا بتواند شرایط با ثباتی را در فضای رقابتی برای رشد و موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم کند.
کاربردهای مدل تعالی سازمانی
  • ابزاری برای خودارزیابی به منظور تعیین موقعیت سازمان ها در مسیر تعالی، کمک به درک فاصله بین اهداف و واقعیتها و ترغیب سازمانها به یافتن راه حل های بهبود
  • مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه ی حوزه های عملکرد
  • چارچوبی برای درک وضعیت اقدامات انجام شده، حذف دوباره کاری ها و تشخیص انحرافات
  • ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمان
به همین دلیل :
موسسه آموزش عالی پویش قم در سال 1391، برای ارتقاء و توسعه کمی و کیفی موسسه و ایجاد بستری مطلوب جهت نهادینه کردن تفکر گروهی و کار تیمی و ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی با کیفیتی عالی که این مهم خود از طریق توسعه نظام های یادگیری پویا در دانشگاه و استفاده از استراتژی های ارزیابی مستمر حمایت می شود، اقدام نموده است. در این راستا موسسه پویش نسبت به راه اندازی مدل جایزه ملی کیفیت برای شناسایی مطلوب تر نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و بهبود ها و ارتقاء افزایش رضایت مشتریان بر اساس این مدل، استراتژی هایی را تهیه نموده است. با توجه به تلاش های انجام شده، موسسه آموزش عالی پویش توانسته است در سال 1391 گواهینامه "اهتمام به کیفیت در زمینه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" را اخذ نمایند.
همچنین موسسه آموزش عالی پویش در جهت حرکت به سمت متمایز شدن از سایر موسسات از لحاظ کمی و کیفی از تلاش مستمر خود در راستای بهبود کیفیت دست نکشیده و در این راستای تلاش های گروهی و تیمی مجموعه در سال 1392 منجر به کسب تقدیر نامه "اشتهار به کیفیت در زمینه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردیده است.