قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن 1395

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن 1395 می بایست جهت مشخص نمودن استاد راهنما، پس از تکمیل " فرم انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد" و مشخص نمودن اولویت ها بر اساس جداول ذیل به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایند.

لیست اساتید راهنمای گروه ها:

  1. اساتید راهنمای گروه برق
  2. اساتید راهنمای گروه عمران
  3. اساتید راهنمای گروه صنایع
  4. اساتید راهنمای گروه کامپیوتر