قابل توجه دانشجویان رشته راه و ترابری

قابل توجه دانشجويان جناب آقاي دكتر سجاد رضايي

امتحان ميان ترم طرح هندسی راه پیشرفته روز پنج شنبه مورخ 95/08/20 ساعت 13:30 برگزار مي گردد در صورت عدم حضور، نمره ميان ترم براي دانشجو لحاظ نمي گردد.