اطلاعيه ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

براساس تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشجويان مي بايست از روز دوشنبه مورخ 96/06/04 لغايت روز پنجشنبه مورخ 96/06/09 جهت ثبت نام از طريق سيستم گلستان اقدام نمايند.

جهت انجام ثبت نام اصلي رعايت نكات ذيل الزامي است:

1-زمان ثبت نام تمديد نمي گردد.

2-هرگونه عواقب ناشي از عدم ثبت نام اصلي به عهده دانشجو خواهد بود.


ضمنا دانشجويانی که نیاز به تمدید سنوات در ترم مهر را دارند، باید درخواست خود را در بازه زمانی ثبت نام (از طریق سیستم گلستان) اراته دهند.

در غیر این صورت مشمول جریمه ثبت نام با تاخیر می شوند.