اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان مقاطع کاردانی و کارشناسی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97