آزمون ميان ترم درس زمين شناسي استاد امير حسين ذوالفقاري روز دوشنبه مورخ 1397/1/27 در ساعت 15 برگزار مي گردد.