قابل توجه دانشجويان گرامي : ضرورت دارد كارت دانشجويي داراي اعتبار ترم جاري باشد جهت اين امر از تاريخ 1396/12/05 با در د ست داشتن پرينت انتخاب واحد ( گزارش 423) و تاييد مدير گروه محترم مربوطه به واحد آموزش دانشكده مراجعه فرماييد در غير اينصورت ازورود شما به موسسه ممانعت بعمل ميايد.