قابل توجه دانشجویان رشته معماری و مهندسی صنایع که دروس طرح نهایی و پروژه را اخذ نموده اند