قابل توجه دانشجویان درس زمین شناسی مهندسی جناب آقای مهندس ذوالفقاری: به اطلاع می رساند امتحان میان ترم درس زمین شناسی مهندسی با جناب آقای مهندس ذوالفقاری روز یکشنبه مورخ 96/01/27ساعت 15/00برگزار می گردد.