زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده برق در ایام ثبت نام

به اطلاع دانشجویان محترم دانشکده برق می رساند روزهای حضور مدیران محترم گروه دانشکده برق در ایام ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

دکتر اکبری رئیس دانشکده برق سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
دکتر فاتح مدیر گروه قدرت مقطع کارشناسی سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
دکتر رحمانی فرد مدیر گروه برق صنعتی سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
دکتر کریمی مدیر گروه برقو الکترونیک سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
دکتر بحرینی مدیر گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دوشنبه- سه شنبه - چهارشنبه
دکتر خانی مدیر گروه مهندسی پزشکی و کنترل دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه