قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده کامپیوتر، مدیریت و معماری که کسری مدارک دارند