قابل توجه دانشجویان دانشکده کامپیوتر که درس پروژه را اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان دانشکده کامپیوتر که درس پروژه را اخذ نموده اند

کلیه دانشجویان مندرج در جدول ذیل که در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 درس پروژه را اخذ نموده اند می باسیت حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ( 18 / 09 /95) موضوع پروژه خود را با هماهنگی استاد راهنمای خود تعیین نمایند. در غیر اینصورت، درس پروژه از لیست دروس آنها حذف خواهد شد.