اطلاعيه برگزاري جلسه توجيهي پروژه راه و پروژه راه سازي آقاي دكتر رضايي

قابل توجه دانشجويان استاد رضايي

جلسه توجيهي پروژه راه و پروژه راه سازي آقاي دكتر رضايي روز دوشنبه مورخ 95/08/17 ساعت 8:30 در سايت كامپيوتر 2 ساختمان شماره 3 برگزار مي گردد.