قابل توجه دانشجویان دارای نواقص پرونده

دانشجویان ذیل هرچه سریع تر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود تا تاریخ 1395/09/02 اقدام نمایند.