زمان حضور مدیر محترم گروه علوم پایه در ایام حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95