زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده برق در ایام حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95