زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده کامپیوتر، معماری، عمران، صنایع و مدیریت در ایام ثبت نام اصلی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده کامپیوتر، معماری، عمران، صنایع و مدیریت در ایام ثبت نام اصلی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95