اسامی کسانی که دانشنامه آن ها آماده تحویل می باشد: