قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیلی که تاکنون نسبت به تسویه حساب خود اقدام ننموده اند(دانشکده کامپیوتر):