قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی (اتباع خارجی) دانشکده برق

دانشجویان غیر ایرانی (اتباع خارجی) ذیل هر چه سریعتر به واحد آموزش دانشکده برق مراجعه نمایند. درغیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 را نخواهند داشت.