دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش دانشکده کامپیوترمراجعه نمایند.

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر به واحد آموزش دانشکده کامپیوتر مراجعه نمایند در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 را نخواند داشت.