دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش دانشکده برق مراجعه نمایند.

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش دانشکده برق مراجعه نمایند. در غیراینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 را نخواهند داشت.