دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش دانشکده کامپیوترمراجعه نمایند.

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش دانشکده کامپیوترمراجعه نمایند. در غیر اینصورت مجوز شرکت در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 را نخواهند داشت.

رشته مهندسی عمران-کارشناسی پیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

زهرا شهرامی فر

941440070

اصل مدرک پیش دانشگاهی

2

حسین وفائی زاده

941440147

اصل مدرک پیش دانشگاهی

3

امیر حسین پروین نیا

941440019

اصل مدرک پیش دانشگاهی

رشته مهندسی معماری-کارشناسی ناپیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

محسن حسن زاده

941241023

اصل مدرک کاردانی

2

سمانه حسنی پور

941241024

اصل مدرک کاردانی

رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر-کارشناسی ناپیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

فاطمه کرمانی

941211050

اصل مدرک کاردانی

2

فاطمه نصیری

941211060

اصل مدرک کاردانی

رشته صنایع -کارشناسی پیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

رضا زارع هجران دوست

941460032

اصل مدرک پیش دانشگاهی

2

امیر رضا کریمی

941460058

اصل مدرک پیش دانشگاهی

3

امیر حسین جمعگی

941460020

اصل مدرک پیش دانشگاهی

رشته نرم افزار کامپیوتر -کاردانی پیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

علیرضا مرادی

941311111

اصل مدرک دیپلم

2

مبینا میری

941311126

اصل مدرک دیپلم

3

امیرحسین داداشی

941311043

اصل مدرک دیپلم

4

محدثه علیجانی

941311084

اصل مدرک دیپلم

رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر -کارشناسی پیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

امیر حسین افشاری

941411007

اصل مدرک پیش دانشگاهی

2

سمانه دزواره

941411026

اصل مدرک پیش دانشگاهی

3

مجتبی سعیدی

941411036

اصل مدرک پیش دانشگاهی

رشته مهندسی معماری-کارشناسی پیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

علی فیضی پور

941441047

اصل مدرک پیش دانشگاهی

رشته مهندسی فناوری اطلاعات -کارشناسی پیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

محمد سعادتی

941413034

اصل مدرک پیش دانشگاهی

رشته مدیریت بازرگانی -کارشناسی پیوسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

موارد کسری پرونده

1

نرگس کریمی

941470064

اصل مدرک پیش دانشگاهی

2

زهرا مهرداد

941470081

اصل مدرک پیش دانشگاهی

3

مهدیه احمدی

941470005

اصل مدرک پیش دانشگاهی

4

محمداحسان مرادی

941470076

اصل مدرک پیش دانشگاهی