لیست دروس حذف شده دانشکده برق در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده برق می رساند دروس ذیل به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم حذف گردید.

کد درس

نام درس

گروه

مقطع

22-11-091-03

آزماشگاه مدارهای الکتریکی

قدرت

کاردانی

22-13-030-02

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

قدرت

کاردانی

22-13-033-02

کاربرد رایانه در برق

قدرت

کاردانی

22-13-079-03

کارگاه مدار فرمان

قدرت

کاردانی

22-13-134-02

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1

قدرت

کارشناسی

22-13-134-05

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1

قدرت

کارشناسی

22-13-135-05

مدار های منطقی

قدرت

کارشناسی

22-13-031-01

هیدرولیک و پنوماتیک قدرت کاردانی

99-12-002-03

آزمایشگاه فیزیک2 قدرت کارشناسی

99-12-005-01

محاسبات عددی قدرت کارشناسی

22-14-034-04

سیستم کنترل خطی کنترل کارشناسی

99-11-017-02

انقلاب اسلامی و ریشه های آن الکترونیک کارشناسی

99-11-019-05

تربیت بدنی2 ICT کارشناسی