زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده برق در ایام ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

زمان حضور مدیران گروه دانشکده برق در ایام ثبت نام به شرح زیر می باشد:

آقای دکتر فاتح

سه شنبه مورخ 06/11/1394

خانم دکتر کریمی

شنبه مورخ 03/11/1394 و سه شنبه مورخ 06/11/1394

خانم دکتر بحرینی

شنبه مورخ 03/11/1394 و سه شنبه مورخ 06/11/1394

خانم دکتر کلامیان

شنبه مورخ 03/11/1394 و سه شنبه مورخ 06/11/1394

آقای دکتر رحمانی فرد

دوشنبه مورخ 05/11/1394 و سه شنبه مورخ 06/11/1394