زمان حضور مدير گروه محترم علوم پايه در ايام ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي ٩٤-٩٥

سركار خانم عشقايي مدير گروه محترم علوم پايه روزهاي يكشنبه ٩٤/٦/١ ،سه شنبه ٩٤/٦/٣ و چهارشنبه ٩٤/٦/٤ در موسسه حضور دارند.