زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده کامپیوتر در ایام ثبت نام اصلی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

به شرح زیر می باشد:

آقای مهندس پور بافرانی

سه شنبه مورخ 1394/6/3و چهارشنبه مورخ 4/1394/6

آقای مهندس خلج

چهارشنبه مورخ 1394/6/4

آقای دکتر وفایی

چهارشنبه مورخ 1394/6/4

خانم مهندس برهانی فرد

یکشنبه مورخ 1394/6/1 ، سه شنبه مورخ 1394/6/3 وچهارشنبه مورخ 1394/6/4